Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Hỗ trợ

Thông báo nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.2, HTKK 3.8.2, iTaxviewer 1.4.4


TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.2, ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4

Các bài viết liên quan:

I. Về việc tiếp nhận Báo cáo tài chính qua Cổng dịch vụ Thuế điện tử

Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế; Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ về việc quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT ngày 09/05/2016 của Tổng cục Thuế về việc kết nối dữ liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tới cơ quan Thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.2, ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.2

– Đáp ứng thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính:
+ Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01a.
+ Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01b.
+ Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục.
+ Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

– Đáp ứng công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính:
+ Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT156: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT
+ Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT195: Cho phép kê khai phụ lục 01-1/TTĐB, 01/PL-XSĐT
+ Tờ khai bổ sung 03/TNDN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 3-1C/TNDN, 03-2A/TNDN, 03-2B/TNDN, 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-4/TNDN, 03-5/TNDN, 03-6/TNDN, 03-7/TNDN, 03-8/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN, 02/TNDN, 01, 02, 03, 04
+ Tờ khai bổ sung 01/GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-5/GTGT, 01-6/GTGT, 01-7/GTGT, 01-1/TĐ-GTGT, 01-2/TĐ-GTGT, 01/PL-XSĐT
+ Tờ khai bổ sung 01/TĐ-GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-2/TĐ-GTGT
+ Tờ khai bổ sung 03/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN
+ Tờ khai bổ sung 03A/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN
+ Tờ khai bổ sung 03/LNCL-XSDT: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT

– Đáp ứng nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ:
Tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN bổ sung thêm 4 phụ lục mới:
+ Bổ sung phụ lục Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết mẫu 01
+ Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia mẫu 02
+ Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu mẫu 03
+ Bổ sung phụ lục Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia mẫu 04

– Đáp ứng Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT ngày 09/05/2016 của Tổng cục Thuế về việc kết nối dữ liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tới cơ quan Thuế (riêng ứng dụng eTax):
+ Bổ sung tờ khai Báo cáo sản lượng mua xăng dầu (mẫu số 01a theo tháng, mẫu 01b theo quý).
+ Bổ sung tờ khai Báo cáo về hoạt động bán hàng mẫu số 02.
+ Bổ sung tờ khai Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số 03.

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.4

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của các phiên bản ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax nêu trên.

Từ ngày 23/3/2018, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.2, iHTKK 3.6.2, eTax 1.4.2 thay cho các phiên bản trước đây. Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

+ Ứng dụng HTKK phiên bản 3.8.2: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai
+ Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.6.2, eTax phiên bản 1.4.2, iTaxViewer phiên bản 1.4.4: http://kekhaithue.gdt.gov.vn; http://thuedientu.gdt.gov.vn

Hoặc liên hệ trực tiếp với Cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax, iTaxViewer do Cơ quan Thuế cung cấp.

II.Về thời hạn nộp Báo cáo tài chính

Thời hạn nộp Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và Báo cáo tài chính năm 2017 đối với các doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 là ngày 31/3/2018. Tuy nhiên, do ngày 31/3/2018 là ngày nghỉ theo quy định nên thời hạn nộp Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và Báo cáo tài chính năm 2017 là ngày thứ 2 (02/4/2018).

Đề nghị Quý Doanh nghiệp nộp Hồ sơ khai thuế, Báo cáo tài chính đúng thời hạn quy định.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Tờ khai định dạng XML đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC


Tổng cục Thuế thông báo chuẩn định dạng tờ khai XML (sử dụng cho các đơn vị TVAN và các Tổ chức/cá nhân cung cấp phần mềm kế toán hoặc các doanh nghiệp tự kết xuất tờ khai BCTC dưới dạng file XML để gửi qua mạng) của các bộ Báo cáo Tài chính (BCTC) đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính, chi tiết các bộ BCTC như sau:

STT
Bộ Báo cáo Tài chính đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC
1 Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01a.
2 Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01b.
3 Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục.
4 Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Tổng cục Thuế thông báo để Người sử dụng được biết và cập nhật.

Người sử dụng tải và xem Chuẩn XML: Tại đây.

Trân trọng cảm ơn./.

Hỗ trợ sửa lỗi không chọn được tệp tờ khai để nộp báo cáo thuế qua mạngCác bài viết liên quan:

1. Do chưa cài phần mềm Java

Nếu bạn chưa cài phần mềm Java thì hãy down và cài đặt Java. Link download

2. Do bạn cài 2 phiên bản Java 6 và Java 7

Có thể bạn không biết nên cài cả 2 phiên bản Java, hoặc trước đó bạn đã cài Java 6 nhưng trong quá trình sử dụng bạn vô tình update lên Java 7 nên trong máy tồn tại cả 2 phiên bản Java. Để sửa lỗi này bạn vui lòng gỡ bỏ cả 2 phiên bản Java 6 và Java 7 sau đó cài chỉ một phiên bản Java duy nhất (theo tôi nên cài Java 6 sẽ tốt hơn).

Cài Java

3. Do bạn chưa thêm trang gdt.gov.vn vào danh sách hiển thị tương thích

Lỗi này chỉ xảy ra với phiên bản Internet Explorer 8 trở lên
Sửa lỗi như sau: Bạn mở trình duyệt Internet Explorer => Hiện thanh Menu bar (nếu hiện rồi thì thôi)


Vào trang web http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ => Vào Tool => Compatibility View Settings

Tiếp theo bạn click Add rồi Close như hình trên

4. Do khi hiện thông báo yêu cầu chạy Java bạn tắt thông báo đi hoặc click vào Cancel nên Java không chạy


Khi hiện thông báo này bạn check chọn vào Alway trust content from this publisher rồi click Run

5. Do bạn không có quyền Administrator nên Java không chạy.

Để sửa lỗi này bạn hãy đăng nhập vào máy bằng tài khoản Administrator. Nếu bạn dùng Windows 7, windows 8 thì click chuột phải vào biểu tượng Internet Explorer chọn Run as Administrator rồi cứ click Run, Yes, OK nếu có.

6. Do bạn dùng Windows 64 bit nên Java không chạy.

Windows 64 bit được cài sẵn 2 phiên bản Internet Explorer 32bit và 64 bit. Các biểu tượng IE trên desktop, taskbar là Internet Explorer 64 bit. Nếu dùng IE 64 bit để đăng nhập vào trang thuế sẽ không kích hoạt được Java.
Để khắc phục lỗi này bạn vào C://Program Files (x86)/Internet Explorer => Tìm file iexplore.exe =>Click chuột phải vào File này => Run as Administrator => Sau đó truy cập vào trang web nộp thuế và nộp bình thường.

Hướng dẫn kê khai và nộp hồ sơ đăng ký MST TNCN, MST người phụ thuộc, quyết toán thuế 05/KK-TNCN


Hướng dẫn cách nộp hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế TNCN, MST người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu TH16, tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 05/KK-TNCN qua mạng internet.

1. Hướng dẫn kê khai và nộp hồ sơ đăng ký cấp MST cá nhân

– Người nộp thuế (NNT) download và cài đặt ứng dụng hỗ trợ đăng ký mã số thuế cá nhân TNCN 2.7 tại một trong các link dưới đây
Tải về
– NNT mở ứng dụng TNCN 2.7 tiến hành kê khai đúng và đầy đủ thông tin người nộp thuế sau đó kết xuất tệp hồ sơ ra định dạng Excel để gửi cho cơ quan thuế

– Để nộp hồ sơ, NNT truy cập vào địa chỉ website https://www.tncnonline.com.vn/Pages/dangkythue.aspx

Điền đầy đủ thông tin người gửi, chọn và nộp hồ sơ đăng ký MST cá nhân

Sau 3-5 ngày, NNT đăng nhập vào để tra cứu và tải kết quả cấp MST TNCN

2. Hướng dẫn kê khai và nộp hồ sơ đăng ký cấp MST người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 16TH

* Cách kê khai
Người nộp thuế có thể kê khai bảng tổng hợp người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trên các ứng dụng sau:
– Trên phần mềm HTKK 3.3.0

– Kê khai trên phần mềm hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0

Người nộp thuế nên nộp sớm bảng kê thông tin người phụ thuộc trước khi quyết toán TNCN để CQT kịp thời cấp mã người phụ thuộc.

*Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh

Sau khi kê khai đầy đủ thông tin NPT, NNT kết xuất tờ khai ra định dạng XML và nộp theo 2 cách sau:
– Đăng nhập vào hệ thống iHTKK, sử dụng chữ ký số để ký xác thực và nộp tờ khai như các loại tờ khai thông thường khác
– Đăng nhập vào hệ thống hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN trực tuyến tại địa chỉ https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Nguoiphuthuoc.aspx rồi nộp tương tự bảng kê cấp MST cá nhân. Do nộp trên hệ thống này không được xác thực bằng chữ ký số nên một số CQT vẫn yêu cầu NNT nộp thêm bản cứng (in ra giấy) tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện.

* Tra cứu kết quả cấp MST người phụ thuộc

Người nộp thuế nộp bảng tổng hợp 16TH ở đâu thì sau 2-3 ngày tra cứu ở hệ thống đó để tải kết quả cấp MST cho người phụ thuộc
– Trên hệ thống iHTKK

– Tra cứu trên website https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Nguoiphuthuoc.aspx

Hướng dẫn đăng ký tài khoản và thực hiện nộp thuế điện tử trên iHTKK


Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.
Các bài viết liên quan:

1. Lợi ích đối với NNT

– Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế.
– Nộp thuế tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet.
– Nộp thuế 24/7, kể cả ngày nghỉ/lễ, được NHTM xác nhận kết quả giao dịch ngay khi gửi GNT.
– Có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế để xem, in, tải về các thông báo, GNT điện tử đã nộp.
– Được sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác của NHTM.

2. Điều kiện đăng ký Nộp thuế điện tử

Bạn tự nguyện đăng ký nộp thuế điện tử khi có đủ các điều kiện sau:
– Là tổ chức, doanh nghiệp được cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp và đang hoạt động.
– Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp và đang còn hiệu lực.
– Có kết nối Internet và địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với Cơ quan thuế.
– Đang thực hiện khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.
– Có tài khoản tại các ngân hàng thương mại.

3. Hướng dẫn đăng ký Nộp thuế điện tử:

Các bạn truy cập vào website: https://nhantokhai.gdt.gov.vn bằng trình duyệt web Internet Explorer

Sau đó đăng nhập tài khoản Khai thuế qua mạng được cấp để truy cập vào hệ thống iHTKK
– Bạn click vào phần NỘP THUẾ

– Nếu xuất hiện thông báo yêu cầu chạy Java thì check vào “Alway trust content from this publisher” và Run

Người nộp thuế không được tắt bảng thông báo này, bắt buộc phải click I Accept the risk and want to run this application sau đó click nút Run

Người nộp thuế chọn ngân hàng thương mại đã phối hợp với tổng cục thuế cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử

Các bạn phải nhập đúng Emailsố điện thoại để nhận thông báo cấp tài khoản nộp thuế điện tử

Tiếp theo các bạn cắm thiết bị chữ ký số USB token => click vào nút Ký điện tử => nhập mã pin

Chọn chứng thư số của đơn vị rồi click nút CHỌN
Khi Ký điện tử, nếu xuất hiện bảng thông báo “Sai số pin hoặc không tìm thấy thiết bị chứng thư số” Các bạn vui lòng xem thêm hướng dẫn khắc phục tại đây

Tiếp theo Các bạn Click vào Gửi đăng ký
Các bạn khai các thông tin, sau đó đến chi nhánh NHTM để thực hiện thủ tục đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử

Sau khi chi nhánh NHTM duyệt đăng ký, NNT nhận thông tin chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua Email đã đăng ký kèm với mật khẩu đăng nhập cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

4. Các chức năng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện Nộp thuế điện tử

– Chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử.
– Chức năng lập giấy nộp tiền, gửi giấy nộp tiền (Có hỗ trợ thông tin sổ thuế phải nộp).
– Chức năng tra cứu chứng từ, tra cứu thông báo.
– Chức năng cập nhật thông tin người nộp thuế.

5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng:

Hướng dẫn chi tiết và biểu mẫu đăng ký của các ngân hàng thương mại NNT có thể download tại đây

6. Hỗ trợ dịch vụ nộp thuế điện tử

Mọi vướng mắc về dịch vụ, hướng dẫn sử dụng và sửa các lỗi phát sinh trong quá trình nộp thuế điện tử NNT vui lòng liên hệ: HOTLINE: 0932 780 176

 

Chúc các bạn thành công!

Cách lấy lại mật khẩu bằng chữ ký số khi kê khai thuế qua mạng


Khi bạn chuẩn bị kê khai thuế, bạn nhớ ra rằng, mật khẩu của bạn đã bị quên hoặc nhập sai mật khẩu. Bạn đừng lo lắng, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn lấy lại mật khẩu đăng nhập trang thuế nhanh chóng và đơn giản nhé. Hãy thực hiện từng bước một theo hướng dẫn của chúng tôi nhé! Tôi xin nhắc lại là bạn nên làm chậm rãi từng bước nhé!
Các bài viết liên quan:

Lưu ý: Xin chú ý là máy tính của bạn phải cài phần mềm Java trước để thực hiện các bước lấy lại mật khẩu. Nếu bạn chưa có thì vào trang thuế tải về cài nhé!

Bước 1:

Bạn truy cập vào website nộp tờ khai của tổng cục thuế: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/

Bạn click vào Đăng nhập như bình thường

Bước 2:

Trên cửa sổ đăng nhập vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ bạn click vào phần “Lấy lại mật khẩu

Bước 3:

Bạn điền mã số thuế và mật khẩu mới (gõ 2 lần) đồng thời cắm USB Token chứa chữ ký số mà bạn vẫn đang sử dụng trước đó vào máy tính.

 

Bạn click vào nút Cập nhật cửa sổ yêu cầu nhập mã pin xuất hiện, bạn nhập đúng mã pin của USB Token rồi click nút Chấp Nhận

Tiếp tục có 1 cửa sổ nữa hiện ra, Các bạn click vào dòng thông tin chứng thư số rồi click CHỌN

Vậy là bạn đã lấy lại được mật khẩu mới và có thể đăng nhập vào hệ thống kê khai thuế bình thường

 

Chúc các bạn thành công!

Ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ thuế điện tử


Thực hiện kế hoạch triển khai mở rộng Dịch vụ Thuế điện tử (eTax), Tổng cục Thuế đã hoàn thiện các chức năng của hệ thống eTax thí điểm, đồng thời nâng cấp đáp ứng các thay đổi chính sách nghiệp vụ năm 2016 (tương đương với hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử).

Doanh nghiệp có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ thuế điện tử để thực hiện các nghiệp vụ về thuế.

Doanh nghiệp có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ thuế điện tử để thực hiện các nghiệp vụ về thuế.

Theo kế hoạch, từ ngày 11/12/2017 đến 10/3/2018. Tổng cục Thuế sẽ triển khai mở rộng hệ thống eTax cho toàn bộ các doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Thuế Phú Thọ và các Chi cục Thuế trực thuộc.

Đối với các doanh nghiệp thuộc địa bàn không có tên trong đợt triển khai tháng 12/2017, việc tham khảo tài liệu hướng dẫn cũng sẽ giúp ích cho công tác thực hiện các nghiệp vụ về thuế sau này.

Với hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử – eTax, các doanh nghiệp có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây.

Một số tính năng nổi bật của hệ thống Thuế điện tử – eTax: Là hệ thống một cửa tập trung vì vậy người sử dụng chỉ cần sử dụng 1 tài khoản, đăng nhập vào 1 hệ thống để sử dụng tất cả các dịch vụ, quản lý tất cả các hồ sơ thuế mà không cần thay đổi địa chỉ trang web hay đăng nhập lại hệ thống. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện đầy đủ các bước trong các quy trình kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu thông tin hồ sơ, nghĩa vụ thuế.

Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, ngoài 1 tài khoản chính của mỗi một mã số thuế, doanh nghiệp có thể tạo thêm các tài khoản cho các chức danh khác nhau trong doanh nghiệp như Giám đốc, Kế toán trưởng, Kế toán viên… giúp cho việc kiểm soát trách nhiệm các thành viên một cách đảm bảo, linh hoạt.

Ngoài ra, với chức năng tra cứu, người sử dụng có thể tra cứu các hồ sơ thuế đã gửi đến Cơ quan thuế, các thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ thuế, tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, số thuế phải nộp.

Các màn hình làm việc được thiết kế lại, bổ sung thêm các tính năng mới nhưng vẫn tương đồng về giao diện cũng như cung cấp các chức năng hiện có trên các ứng dụng hiện tại, giúp người sử dụng có thể làm quen với hệ thống mới một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Đối với các doanh nghiệp đã giao dịch với Cơ quan thuế trên các hệ thống khai thuế, nộp thuế, mọi thông tin về tài khoản giao dịch và hồ sơ của doanh nghiệp sẽ được chuyển sang hệ thống eTax để tiếp tục sử dụng các dịch vụ của cơ quan thuế mà không phải đăng ký lại. Sau khi chính thức đưa hệ thống eTax vào sử dụng, doanh nghiệp sẽ dừng sử dụng hệ thống kê khai, nộp thuế điện tử cũ.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng bao gồm một số nội dung nổi bật sau: Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản từ hệ thống iHTKK, Hệ thống nộp thuế điện tử (NTĐT); Hướng dẫn đăng nhập, quản lý tài khoản hệ thống; Hướng dẫn khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu thông tin các hồ sơ khai thuế đã gửi đến cơ quan thuế, các thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ khai, nộp thuế.

Xem tài liệu hướng dẫn eTax trong phần tải về.

Đức Minh

Thay đổi 6 thủ tục hành chính về sử dụng hóa đơn đặt in


Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2378/QĐ-BTC công bố 6 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình.

Theo đó, Bộ Tài chính sửa đổi, thay thế 3 TTHC về hóa đơn đặt in thuộc chức năng quản lý cấp Cục Thuế; 3 TTHC về hóa đơn đặt in thuộc chức năng quản lý cấp Chi cục Thuế.

Đơn cử, đối với thủ tục Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in cấp Chi cục Thuế được hướng dẫn như sau: Người nộp thuế thuộc đối tượng được tạo hóa đơn tự in, đặt in phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in gửi đến cơ quan thuế (CQT).

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại CQT, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận, ghi thời gian nhận, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư.

Hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư.

Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in theo mẫu tại Điểm 3.14, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Chi cục thuế giải quyết sau 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Quyết định 2378/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 12/6/2017 và sửa đổi, thay thế TTHC tại Quyết định 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016./.

Đức Minh

Cách hạch toán thuế môn bài


Thuế môn bài là loại thuế nộp theo năm. Đối với những doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

Vậy là nếu doanh nghiệp bạn không thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ làm ảnh hưởng đến bậc thuế số thuế Môn bài phải nộp thì chúng ta chỉ phải nộp tiền thuế thôi và hạn nộp tiền là ngày 30/1.
Thuế môn bài là một khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bút toán hạch toán chi phí thuế Môn bài thường được hạch toán vào đầu năm tài chính như sau:

Nợ 642: số thuế Môn bài phải nộp.
Có 3338: Các loại thuế khác

Thuế môn bài sang năm 2017 được gọi là Lệ phí môn bài. Khi hạch toán các bạn sử dụng tài khoản chi tiết là 33382 cho cả thông tư 200/2014/TT-BTC và TT 133/2016/TT-BTC)

Chú ý

: để tính ra được số thuế môn bài phải nộp các bạn phải dựa vào số Vốn điều lệ được ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh rồi và bảng bậc thuế Môn bài được quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể tại thông tư 302/2016/TT-BTC:

Còn khi các bạn đi nộp tiền thì hạch toán như sau:

Nợ 3338: số thuế môn bài phải nộp
Có 111/112: số tiền nộp
Nhớ nộp tiền thuế đúng hạn để không bị phạt chậm nộp nhé.

Ngại dịch vụ nộp thuế điện tử, doanh nghiệp vùng cao lo điều gì?


Thừa nhận lợi ích của dịch vụ khai nộp thuế điện tử nhưng một số doanh nghiệp vùng cao vẫn tỏ ra e ngại với hình thức này bởi những lý do có thể không phải là lớn với doanh nghiệp ở thành phố lớn.

“Nửa đêm nộp thuế cũng được”

Ông Phạm Văn Quyết, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn số 10 Lai Châu (Lai Châu) nhẩm tính, doanh nghiệp ông đã thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử từ năm 2013 và dịch vụ này được ông cho là “cải cách rõ rệt.”

“Trước đây dùng bản kê thủ công có thể mất 3 ngày nhưng bây giờ chỉ mất vài tiếng,” ông Quyết tính toán.

Cũng theo ông, vài năm trước, doanh nghiệp tới kỳ nộp thuế phải tới ngân hàng và “thường cuối tuần là khó.” Tuy nhiên, hiện tại, vị lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn số 10 Lai Châu cười bảo “tôi vẫn trêu anh em là bây giờ nộp thuế nửa đêm cũng được.

Là người trực tiếp tham gia trong từ khâu kê khai tới nộp thuế của công ty, ông Vũ Thanh Sơn, Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cũng thừa nhận, những cải cách thủ tục hành chính thuế trong đó dịch vụ nộp thuế điện tử khiến công việc của ông nhẹ nhàng hơn nhiều.

Vấn đề theo ông là khi kê khai nộp thuế điện tử, người nộp thuế sẽ hạn chế đi lại và tiếp xúc trực tiếp với cán bộ thuế, điều này không những giúp tiết kiệm thời gian mà còn tạo sự tiện lợi.

“Trước đây, có khi giám đốc đi vắng không ký được lại phải đợi sang ngày hôm sau, tiền giữ lại lại phải báo cáo tập đoàn,” ông Sơn nói.

Tuy vậy, vấn đề vướng theo ông Sơn là chương trình phần mềm thuế thường thay đổi, cập nhật và có khi bản cập nhật lại không tương thích với hệ điều hành của máy tính tại doanh nghiệp. Mặc dù nhận được sự giúp đỡ từ phía ngành thuế ngay sau đó nhưng ông Sơn cũng bày tỏ mong muốn chương trình giữ được sự ổn định trong thời gian dài hơn.

Có doanh nghiệp vẫn thích… giấy

Tiện lợi rõ ràng là có nhưng một số doanh nghiệp tại các tỉnh miền núi lại có không ít tâm tư với dịch vụ nộp thuế điện tử.

Thí điểm dịch vụ nộp thuế điện tử từ tháng 6/2014 nhưng tới hiện tại, ông Đặng Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sơn La thống kê, hiện mới có chỉ tiêu về tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt yêu cầu là 95% số doanh nghiệp trên địa bàn.

Hai tiêu chí khác theo yêu cầu của ngành thuế là số lượng chứng từ nộp thuế điện tử và số tiền thực nộp vào ngân sách Nhà nước bằng hình thức điện tử theo lãnh đạo ngành thuế tỉnh Sơn La hiện vẫn chưa chạm tới con số 95%.

Thừa nhận nguyên nhân một phần do địa hình chia cắt, liên lạc khó khăn nhưng chính ông Hưng cũng không ngần ngại nêu lên thực tế còn một số doanh nghiệp tỏ ra không mặn mà, mặc cho cơ quan chức năng đã vận động tuyên truyền.

Vấn đề theo ông là các doanh nghiệp khi tham gia nộp thuế điện tử sẽ phải bỏ khoản chi phí khoảng 1 triệu đồng mỗi năm cho nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số.

Khoản tiền này theo vị Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sơn La ban đầu là 1,5 triệu đồng. Sau khi cơ quan thuế làm việc với các nhà cung cấp, mức giá được giảm bớt còn khoảng 1 triệu đồng mỗi năm. Tuy vậy, ông thừa nhận, số tiền này vẫn khiến một số doanh nghiệp tại Sơn La ngần ngại.

Vấn đề tương tự cũng xuất hiện ở một tỉnh khu vực Tây Bắc khác là Điện Biên. Ông Bùi Mạnh Chuyển, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Điện Biên nêu lên câu chuyện ở địa phương mình rằng, do số lượng doanh nghiệp không nhiều như ở các thành phố lớn nên người nộp thuế hầu như không phải xếp hàng, đợi chờ để nộp thuế.

Chính vì không có áp lực về thời gian nên không ít doanh nghiệp cho rằng, việc thực hiện dịch vụ bằng giấy như truyền thống cũng không tốn nhiều thời gian và có khi… còn nhanh hơn điện tử.

“Có khi người ta đến 2-3 phút gửi tờ khai là xong nên khi triển khai thuế điện tử cũng có khó khăn, doanh nghiệp phải đăng ký chữ ký số, hàng năm mất phí hơn 1 triệu đồng, một năm có 4 quý, tức là gần 300.000 đồng mỗi tờ khai nên họ không mặn mà,” ông Chuyển lên tiếng.

Nói về kinh nghiệm tại địa phương mình, một trong những nơi có tỷ lệ doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử cao, ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Tin học, Cục Thuế tỉnh Lai Châu cho rằng, nếu doanh nghiệp không dùng dịch vụ nộp thuế điện tử thì không có chế tài bởi vậy “không gì bằng sự ủng hộ từ phía doanh nghiệp.”

Vấn đề theo ông là không để nhiệm vụ này “một mình ngành thuế độc lập tác chiến” mà cần có sự tham gia vận động của chính quyền. Ngoài ra, ngay trong nội tại ngành thuế, ông Tuấn kể kinh nghiệm phối hợp tốt giữa các phòng và dịch vụ liên quan.

“Với doanh nghiệp mới thành lập, họ bộ phân tuyên truyền là được hướng dẫn luôn. Chúng tôi gọi các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số sang ngay, chúng tôi cũng kết hợp ngay với phòng tin học để hướng dẫn cho doanh nghiệp,” ông Tuấn nói./.

Xuân Dũng

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: (08) 62 650 641 - HOTLINE: 0915 412 332 - 0932 780 176

Liên hệ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

Liên Hệ: Số 3 Thép Mới, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
Tổng đài : (08)62 560 641
– Hotline: 0915 412 332 – 0932 780 176

Thẻ