Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Hỗ trợ

Advertisements

Bãi bỏ mẫu 06/GTGT


Ngày 19/09/2017 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Nội dung chính của thông tư này là bãi bỏ mẫu tờ khai đăng ký thay đổi phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) và các hướng dẫn liên quan. Thông tư do thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký và có hiệu lực từ ngày 05/11/2017.

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 93/2017/TT/BTC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2017

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đẵ được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/20I3/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa
đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính như sau:

Điều 1

. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại
Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau:
Bỏ các khổ 1, 2, 3, 4, 5 sau điểm đ Khoản 3 Điều 12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) và thay bằng nội dung như sau:
Phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).
Bỏ điểm d Khoản 4 Điều 12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Điều 2

. Bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Điều 3

. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2017.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Viện Kiểm sát nhân dân tổi cao;
– Toà án nhân dân tổi cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
​​​​​​​- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,
​​​​​​​- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
​​​​​​​- Công báo;
​​​​​​​- Cục Kiểm tra vãn bản (Bộ Tư pháp);
​​​​​​​- Website Chính phủ;
​​​​​​​- Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuể;
​​​​​​​- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
​​​​​​​- Lưu: VT, TCT (VT, CS).

Advertisements

Đường dây nóng của Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội


Hotline hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khi cần tư vấn, hỗ trợ về các thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung ĐKKD, thông báo tài khoản ngân hàng, bố cáo điện tử…

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

– Buổi sáng: Từ 08h00 đến 10h30 các ngày từ thứ hai đến thứ bẩy hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết)
– Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 các ngày từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết)

2. Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng và đầu tư nước ngoài;

Địa chỉ: 16 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 0438.257.410 (Số máy lẻ: 1102; 1103)
Hướng dẫn thủ tục đầu tư: 0437.349.431

3. Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp:

Địa chỉ: Tầng 3 – Nhà B10A – Nam Trung Yên – Hà Nội
Điện thoại phòng đăng ký kinh doanh: 0462.820.834
Hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 04. 23223666 ; 04. 22629898
Di Động: 0928.383.838 ; 0923 223.322
Hộp thư điện tử: duongdaynong_sokhdt@hanoi.gov.vn

Ngoài ra tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thể liên hệ đường dây nóng của cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo số hotline 19009026

Hotline hỗ trợ BHXH điện tử của BHXH Tỉnh Bắc Ninh


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Số 29, đường Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại : (+84) 0241 3 822924. Fax: (+84) 0241 3 826651
Website: http://bhxhbacninh.gov.vn

BHXH QUẬN -HUYỆN HỌ TÊN
NGƯỜI HỖ TRỢ
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI
Cố định Di động
Văn phòng BHXH tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Huy Thư Tổ trưởng CV.CNTT 02413.823.653 0912.127.869
Phạm Công Văn Tổ phó CV.CNTT 0982.157.518
Nguyễn Hữu Khương Tổ viên CV.CNTT 0973.711.299
Cao Thị Lan Mây Tổ viên CB.Thu 0904.554.187
Cao Đình Chất Tổ viên CB.Thu 0982.358.122
BHXH Thành phố Bắc Ninh Đặng Văn Sản Tổ trưởng PGĐ 02413.820.313 0915.657.729
Ngô Ngọc Anh Tổ viên CV.CNTT 0942.560.988
Hoàng Minh Tuấn Tổ viên CB.Thu 0983.449.858
BHXH Thị xã Từ Sơn Lê Văn Tòng Tổ trưởng PGĐ 02413.835.502 0989.533.836
Trần Ngọc Tý Tổ viên CB.Thu 0977.224.888
Đàm Thận Việt Tổ viên CV.CNTT 0904.508.501
BHXH huyện Yên Phong Nguyễn Văn Quang Tổ trưởng PGĐ 02413.860.030 0963.566.900
Ngô Văn Dân Tổ viên CV.CNTT 0983.860.169
BHXH huyện Quế Võ Đào Trường Thi Tổ trưởng PGĐ 02413.863.078 0915.278.578
Nguyễn Hoàng Gia Tổ viên CV.CNTT 0968.160.119
BHXH huyện Tiên Du Nguyễn Văn Đức Tổ trưởng PGĐ 02413.837.217 0943.929.888
Nguyễn Ngọc Minh Tổ viên CB.Thu 0919.627.368
Nguyễn Hữu Tặng Tổ viên CV.CNTT 0979.428.812
BHXH huyện Thuận Thành Nguyễn Quang Xuân Tổ trưởng PGĐ 02413.873.279
Dương Hữu Anh Tổ viên CB.Thu 0936.876.686
BHXH huyện Lương Tài Nguyễn Văn Tuấn Tổ trưởng PGĐ 02413.867.414 0986.846.836
Lương Thị Hương Tổ viên CB.Thu 0988.114.931
BHXH huyện Gia Bình Nguyễn Văn Lượng Tổ trưởng PGĐ 02413.556.072 01237.652.135
Nguyễn Huy Hoàng Tổ viên CB.Thu 0902.120.104
Lương Duy Anh Tuấn Tổ viên CV.CNTT 0906.171.886

Quy định về việc nộp mẫu 06/GTGT


Ngày 13 /11/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5232/TCT-CS trả lời Cục Thuế Hà Nội và Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Xây dựng Toàn Phát về việc nộp mẫu 06/GTGT, cụ thể:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 7 nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về phương pháp khấu trừ thuế.

Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 và Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 theo hướng bỏ nộp mẫu 06/GTGT đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng.

Căn cứ quy định, hướng dẫn trên và theo trình bày của Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Toàn Phát, trường hợp Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Toàn Phát đã thành lập từ năm 2012 và từ khi được thành lập đến năm 2016 Công ty đã kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo pháp luật về kế toán; theo phản ánh, cuối năm 2016, Công ty chậm nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) tới Cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nhưng thực tế năm 2017, Công ty đã sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng để xuất cho các khách hàng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì đề nghị Cục Thuế TP.Hà Nội hướng dẫn để Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Xây dựng Toàn Phát được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

TCT

Xử lý tiền thuế trên tài khoản tạm thu


Ngày 14/11/2017, Tổng cục Thuế có công văn số 5241/TCT-KK trả lời Cục Thuế Cà Mau về việc xử lý tiền thuế trên tài khoản tạm thu, cụ thể:

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 5 và khoản 1, Điều 12 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015:

“Điều 5. Phạm vi ngân sách nhà nước

1. Thu ngân sách nhà nước bao gồm:

a) Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí; …

Điều 12. Điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước

1. Thu ngân sách nhà nước phải được thực hiện theo quy định của Luật này, cacs Luật về thuế và các quy định khác của pháp luật về thu ngân sách nhà nước.”

Theo hướng dẫn nghiệp vụ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) tại điểm 5, Mục III, Phần C, Phụ lục II ban hành kèm theo công văn số 388/KBNN-KTNN ngày 1/3/2013 của Kho bạc Nhà nước thì: đối với các khoản thu chưa xác định được nghĩa vụ nộp ngân sách thì hạch toán vào tài khoản tạm thu khác (tài khoản 3591).

Bản án phúc thẩm số 173/2016/HC-PT ngày 25/11/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh đã kế luận: bác đơn khởi kiện của DNTN Trường Hải về việc yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau hoàn trả số tiền thuế giá trị gia tăng là 2.089.205.425 đồng do DNTN Thái Bình nộp vào tài khoản của Cục Thuế tỉnh Cà Mau tại kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, ngày 25/7/2017, Công an tỉnh Cà Mau đã ra Quyết định số 46/QĐ-PC46 khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là vụ án hình sự được khởi tố mới, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp, trong đó có DNTN Trường Hải. Như vậy, hành vi vi phạm của DNTN Trường Hải liên quan đến khoản tiền thuế giá trị gia tăng 2.089.205.425 đồng vẫn đang trong quá trình điều tra, vì vậy khoản tiền này nộp vào tài khoản tạm thu cho đến khi có kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra theo dõi, xử lý khoản tiền thuế trên tài khoản tạm thu theo đúng quy định.

TCT

Tập đoàn Viettel nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam


Trong danh sách 1.000 công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Tổng Cục thuế vừa công bố, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) xếp ở vị trí đầu tiên. Đứng vị tiếp theo là Công ty Honda Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Nhân viên Viettel triển khai mạng lưới ở những vùng khó khăn.

Nhân viên Viettel triển khai mạng lưới ở những vùng khó khăn.

Thông báo mới nhất của Viettel chiều 7/11 thông tin, trong nhiều năm trở lại đây, Viettel luôn đứng ở những vị trí cao trong danh sách này.

Đại diện Viettel cho hay, bảng xếp hạng năm 2017 cũng trùng khớp với kết quả kinh doanh của Viettel năm 2016. Theo đó, năm 2016, Viettel đạt lợi nhuận trước thuế gần 40.000 tỷ đồng, đứng số 1 trong các doanh nghiệp của Việt Nam. Sáu tháng đầu năm 2017, Viettel đạt lợi nhuận gần 22.000 tỷ đồng và là doanh nghiệp trong nước duy nhất có mức lợi nhuận gần 1 tỷ USD trong nửa đầu năm 2017.

Ở lĩnh vực đầu tư nước ngoài, Viettel cũng đem về khoảng 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, riêng Peru có lợi nhuận 400 tỷ đồng. Peru cũng là thị trường có thu nhập bình quân đầu người cao gấp 3 lần Việt Nam./.

Yên Thủy

Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng, Nộp thuế điển tử, DVTĐT, QLT tập trung


THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế thông báo tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 18h00 ngày 10/11/2017 đến 17h00 ngày 12/11/2017.
Ngoài thời gian trên, Hệ thống khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử vẫn hoạt động bình thường.
Tổng cục Thuế xin thông báo./.

Tải file đính kèm Tại đây.

Thông tin đường dây nóng hỗ trợ BHXH điện tử của BHXH Tỉnh Bình Dương


Khi giao dịch điện tử, người đóng bảo hiểm có thể sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội miễn phí KBHXH hoặc các phần mềm Ivan có thu phí của các nhà cung cấp như VNPT-BHXH, Viettel, Thái Sơn (EBH), EFY (eBHXH), CMC…

Sau khi kê khai, người nộp bảo hiểm có thể sử dụng bất kì chữ ký số của nhà cung cấp nào để ký xác thực (VD người nộp bảo hiểm đang sử dụng chữ ký số Viettel có thể ký điện tử trên phần mêm Ivan của Cty Thái Sơn(EBH), Bkav, VNPT, EFY(E-BHXH)… đều được).

www.chukysofpt.wordpress.com xin gởi đến các bạn thông tin đường dây nóng BHXH điện tử tỉnh Bình Dương:

BHXH QUẬN -HUYỆN HỌ TÊN
NGƯỜI HỖ TRỢ
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI
Cố định Di động
BHXH tỉnh Trương Thanh Phương Tổ trưởng 0919085594
Lê Thị Huệ Linh Tổ phó 0918081666
Nguyễn Anh Tuấn Tổ phó 0919490887
Nguyễn Thị Tuyết Mai Tổ viên 0938026125
Nguyễn Thanh Liêm Tổ viên 0988276616
Mai Thành Luân Tổ viên 0937870557
Nguyễn Văn Thọ Tổ viên 0987279646
TP Thủ Dầu Một Nguyễn Thuỳ Dương Tổ trưởng 0919180286
Nguyễn Thị Thu Trang Tổ viên 0949740279
Trần Thị Kim Hoàng Tổ viên 0938610604
Thị xã Dĩ An Lữ Hoàng Minh Tổ trưởng 0913931883
Nguyễn Ngọc Việt Tổ viên 0903186717
Trịnh Thị Thuỳ Trang Tổ viên 0948473447
Thị xã Bến Cát Nguyễn Văn Nguyên Tổ trưởng 0913789416
Nguyễn Thị Thanh Tuyền Tổ viên 0903353828
Nguyễn Thị Kim Như Tổ viên 0933867586
Thị xã Thuận An Nguyễn Thắng Lợi Tổ trưởng 0909900849
Nguyễn Đồng Thanh Tổ viên 0933828786
Lê Kim Ngân Tổ viên 0933867586
Thị xã Tân Uyên Trương Thanh Như Tổ trưởng 0919010365
Nguyễn Hữu Bằng Tổ viên 0937080008
Nguyễn Đỗ Huyền Trang Tổ viên 0902535250
Huyện Phủ Giáo Nguyễn Kim Long Tổ trưởng 0918568496
Nguyễn Thanh Dũng Tổ viên 0989284929
Nguyễn Thành Khiêm Tổ viên 0913823244
Huyện Dầu Tiếng Nguyễn Thị Ngọc Hoà Tổ trưởng 0906819567
Nguyễn Dương Nhật Thuý Tổ viên 0983270040
Phan Thị Thảo Sương Tổ viên 0973141737
Huyện Bàu Bàng Trương Thế Vinh Tổ trưởng 0902951517
Nguyễn Thị Kim Lý Tổ viên 0975746269
Nguyễn Minh Nhật Tổ viên 0918202297
Huyện Bắc Tân Uyên Nguyễn Minh Thuận Tổ trưởng 0909874888
Quách Nguyễn Hữu Hậu Tổ viên 0937358672
Nguyễn Thị Tuân Tổ viên 0944602725

Đường dây nóng hỗ trợ BHXH điện tử của BHXH Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Chữ ký số FPT gởi đến quý khách, các bạn thông tin về đường dây nóng hỗ trợ BHXH điện tử của BHXH Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Số điện thoại hỗ trợ của cán bộ cơ quan BHXH.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 401 Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3818120 – Fax: (064) 3854636
Website: http://bhxhbrvt.gov.vn

Mọi thông tin về BHXH của tỉnh Bà Rịa, Quý khách xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

BHXH QUẬN -HUYỆN HỌ TÊN
NGƯỜI HỖ TRỢ
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI
Cố định Di động
BHXH Tỉnh Đỗ Xuân Hiệp Tổ trưởng PTP.CNTT 064.3818123 0984209134
Lương Thị Mỹ Hằng Tổ phó PTP.Thu 064.3574050 0909946368
Lê Bảo Trung Tổ viên CB.CNTT 0984400978
Lê Nguyệt Thu Tổ viên CB.CNTT 01223633666
Vũ Thanh Tùng Tổ viên CB.Thu 01267126403
Lê Thị Minh Tâm Tổ viên CB.Thu 0907080606
BHXH Thành phố Vũng Tàu Nguyễn Hoàng Lan Anh Tổ trưởng PGĐ 0643510012 0983780019
Nguyễn Khánh Tổ viên Phụ trách CNTT 0977464147
Nguyễn Trọng Nghĩa Tổ viên CB.Thu 01285808668
BHXH Thành phố Bà Rịa Nguyễn Thị Hồng Loan Tổ trưởng PGĐ 064.3711867 0902484048
Nguyễn Hải Hưng Tổ viên Phụ trách CNTT 064.3826179 0901097272
Nguyễn Phước Huyền Trang Tổ viên CB.Thu 0909431907
BHXH huyện Long Điền Lê Thị Yến Trinh Tổ trưởng PGĐ 064.3652456 0908621762
Ngô Minh Hải Tổ viên Phụ trách CNTT 0918580400
Đinh Tiến Sỹ Tổ viên CB.Thu 0908974322
BHXH huyện Đất Đỏ Bùi Sơn Miên Tổ trưởng PGĐ 064.3688873 0908816792
Nguyễn Thị Ngọc Bích Tổ viên Phụ trách CNTT 064.3688240 0902657508
Hà Văn Tám Tổ viên CB.Thu 0988434277
BHXH huyện Châu Đức Phạm Văn Nanh Tổ trưởng PGĐ 064.3881254 0918005723
Lưu Thanh Lợi Tổ viên Phụ trách CNTT 0908407801
Trần Thị Nở Tổ viên CB.Thu ‘01224748757
BHXH huyện Xuyên Mộc Nguyễn Văn Đức Tổ trưởng PGĐ 064.3874025 0918130704
Lê Trần nam Tổ viên Phụ trách CNTT 0909195190
Nguyễn Hữu Tuấn Tổ viên CB.Thu 0933190270
BHXH huyện Tân Thành Huỳnh Thanh Mai Tổ trưởng PGĐ 064.3922494 0907345281
Trần Thị Hà Giang Tổ viên Phụ trách CNTT 064.3893785 0939554878
Đào Thị Thanh Hồng Tổ viên CB.Thu 0932082089
BHXH huyện Côn Đảo Trần Văn Diện Tổ trưởng PGĐ 064.3830247 0945247645
Vũ Ngọc Tâm Tổ viên Phụ trách CNTT 0909475996
Trần Thị Hải Vân Tổ viên CB.Thu 01688017376

Hướng dẫn cài đặt Java hỗ trợ kê khai thuế, nộp thuế qua mạng


Để hỗ trợ các bạn cài đặt phần mềm Java hỗ trợ kê khai thuế, nộp thuế qua mạng, sau khi tải phần mềm về tại đây. Các bạn làm theo hướng dẫn sau đây để java-plugin có thể hoạt động tốt nhất.
Nếu trước đó các bạn đã cái Java phiên bản cũ hơn hoặc bị lỗi hoặc cài nhiều phiên bản Java gây ra xung đột làm Java không chạy được thì các bạn phải gỡ bỏ các phiên bản Java cũ trước khi cài phiên bản mới

Download Java phiên bản mới nhất: Tải về

2. Hướng dẫn cài đặt Java

Các bạn mở bộ cài phần mềm Java 8 từ link trên rồi click Install

Sau khi phần mềm hoàn tất việc cài đặt, bạn click Close

3. Cấu hình Java – Plugins

– Mở Control Panel bằng cách ấn tổ hợp phím Windows + R

Bạn gõ vào chữ control rồi Enter.
– Mở Java Control Panel trên windows 7, windows 8
– Cách mở Java Control Panel trên windows XP
Tab General bạn giữ nguyên
Tab Update: Bỏ dấu chọn ở “Check for updates automatically“. Mục đích của việc này là tắt kiểm tra phiên bản Java mới, tránh việc cài nhiều phiên bản Java dễ gây ra xung đột.
Các bạn click vào nút Add => nhập vào đường link: http://nhantokhai.gdt.gov.vn
Khi hiện thông báo tiếp theo bạn click Continues => Click OK
Kết quả như hình dưới là được

Các bạn làm lần lượt như trên và thêm những địa chỉ web như sau:
https://nhantokhai.gdt.gov.vn
http://nhantokhai.gdt.gov.vn
http://nopthue.gdt.gov.vn
https://nopthue.gdt.gov.vn

Tab Advanced: Kéo thanh cuộn bên phải xuống dưới cùng, ở phần Miscellaneaus bạn check vào “Place Java icon in system tray

Như vậy chúng ta đã hoàn tất việc cài đặt và cấu hình Java Plugin. Tiếp theo chúng ta kiểm tra cấu hình trên Internet Explorer

4. Hướng dẫn cấu hình Internet Explorer dùng để kê khai thuế qua mạng (Bước này bây giờ không cần thiết nữa nên các bạn không cần làm)
– NNT truy cập vào website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn
– Ấn nút Alt để hiện Menu bar (nếu chưa hiện) => Vào Tool => Compatibility View Settings
Các bạn click Add sau đó Close
– Kiểm tra xem các Java Plugin đã được kích hoạt chưa, bạn vào Tool => Manage Add-on

Các Java Plugin ở trạng thái Enable là được, nếu nó đang ở trạng thái bị Disable thì các bạn click chuột phải vào => Enable lên

– Thêm trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn vào danh sách tin cậy ( Trusted sites)
Các bạn vào Tool => Internet Options => Security => Trusted sites => Sites

Bỏ dấu check như hình dưới rồi click Add
Khi các bạn lần đầu tiên vào phần nộp tờ khai hoặc nộp thuế điện tử, Có thể xuất hiện các thông báo như các hình dưới, các bạn chọn như hình rồi click Run để chạy ứng dụng Java

Chúc các bạn thực hiện thành công và nộp tờ khai suôn sẻ

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: (08) 62 650 641 - HOTLINE: 0915 412 332 - 0932 780 176

Liên hệ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

Liên Hệ: Số 19, Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
Tổng đài : (08)62 560 641
– Hotline: 0915 412 332 – 0932 780 176

Thẻ

bảng kê hóa đơn chi cục thuế chu ky so chính sách thuế chứng thư số chứng thực chữ ký số chữ ký số chữ ký số fpt cuc thue quang nam cài đặt java các bước nạp thuế điện tử cơ chế một cửa cơ chế một cửa quốc gia cơ quan thuế Cục Thuế Cục Thuế Hà Nội Cục thuế Thành phố Hà Nội Cục Thuế TP. Hà Nội cục thuế tphcm Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp nợ thuế dịch vụ chứng thực chữ ký số dịch vụ làm thủ tục về thuế dịch vụ nộp thuế điện tử dịch vụ thuế điện tử gia hạn nộp thuế giao dich dien tu hoàn thuế GTGT Hoàn thuế TNCN hoàn thuế điện tử huong dan nop thue dien tu huong dan su dung chu ky so hóa đơn điện tử hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế hải quan hải quan điện tử hệ thống tms hồ sơ hoàn thuế iHTKK ke khai thue khai nộp thuế khai nộp thuế điện tử khai thuế khai thuế qua mạng khai thuế điện tử kê khai thuế qua mạng Luật số 71/2014/QH13 Luật sửa đổi mã số thuế mẫu 06/GTGT Nghị quyết 19/NQ-CP Nghị quyết số 19/NQ-CP Người nộp thuế nộp thuế nộp thuế GTGT nộp thuế điện tử nợ thuế quyết toán thuế quyết toán thuế 2015 quyết toán thuế TNCN quản lý thuế thue tai nguyen thuế giá trị gia tăng Thuế GTGT thuế TNCN thông tư 119 Thông tư số 26/2015/TT-BTC Thông tư số 119/2014/TT-BTC thủ tục về thuế triển khai nộp thuế điện tử tổng cục hải quan tổng cục thuế đăng ký nộp thuế điện tử đăng ký thuế đại lý thuế