Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Posts tagged 'hoàn thuế GTGT'

Tag Archives: hoàn thuế GTGT

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: 0915 412 332 - HOTLINE: 0932 780 176

Advertisements

Vướng mắc về chính sách thuế


Ngày 29/6/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2897/TCT-CS v/v chính sách thuế để trả lời vướng mắc công văn số 2946/CT-TTHT ngày 05/4/2017 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Theo đó, Công văn số 2897/TCT-CS hướng dẫn trả lời một số nội dung liên quan đến chính sách hoàn thuế, cụ thể như sau:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng:

“Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

a)Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn Điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Điều kiện khi chưa đủ các Điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ Điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;”

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT:

“c)Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

-Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Luật thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

c.1) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 01/7/2017 của cơ sở kinh doanh nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ không góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên:

Theo trình bày của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh thì Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Trung Nam được UBND TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 7676027456 ngày 19/4/2016 để thực hiện dự án đầu tư: “Giải quyết ngập do triều Khu vực TP.Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố Biến đổi khi hậu – Giai đoạn 1”, theo quy định của pháp luật, Công ty phải thành lập doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 để thực hiện dự án. Căn cứ theo Hợp đồng số 2607/2016/HĐ-UBND được ký với UBND TP Hồ Chí Minh thì vốn chủ sở hữu (vốn tự có) để thực hiện dự án của Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 đựợc góp theo tiến độ thực hiện dự án. Căn cứ theo Điều lệ của Công ty được góp theo tiến độ thực hiện dự án thì đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư để làm rõ vốn điều lệ được góp phân bổ trong 3 năm theo Hợp đồng BT ký với UBND TP. Hồ Chí Minh và đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp, quy định về hợp đồng BT để xử lý.

Advertisements

Giám sát hoàn thuế trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung


Tổng cục Thuế vừa có công văn 4118/TCT-KK yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng các chứng năng trên Hệ thống Ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) để thực hiện giám sát hồ sơ hoàn thuế.
su-dung-chung-thu-so-de-trien-khai-dich-vu-nop-thue-dien-tu

Công văn nêu rõ quy trình thực hiện giám sát hồ sơ hoàn thuế trên Hệ thống TMS sẽ được thực hiện.

Theo đó, cán bộ được phân công thực hiện giám sát hồ sơ hoàn thuế được phân quyền sử dụng các chức năng liên quan đến giám sát hồ sơ hoàn thuế trên Hệ thống TMS. Hệ thống TMS tự động giám sát hồ sơ hoàn thuế theo các quy tắc nghiệp vụ để kiểm tra các thông tin liên quan đến việc giải quyết hoàn thuế của người nộp thuế.

Hiện hệ thống TMS không thực hiện giám sát lại đối với các hồ sơ hoàn thuế đã có Quyết định hoàn thuế ký, ban hành trước ngày 12/9/2016 trở về trước. Cục Thuế phải đảm bảo hoàn thành việc cập nhật hồ sơ, hạch toán Quyết định hoàn thuế đã ban hành trước ngày 12/9/2016 vào hệ thống chậm nhất trước ngày 22/9/2016. Kể từ ngày 22/9/2016 trở đi, các hồ sơ hoàn thuế GTGT có kết quả giám sát là “Không đạt” sẽ không được hạch toán vào Hệ thống TMS.

Đối với các hồ sơ hoàn thuế thuộc diện Tổng cục Thuế thực hiện giám sát trước ngày Thông tư số 99/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành nhưng có Thông báo kết quả giám sát là “Hồ sơ không đủ điều kiện ban hành quyết định hoàn thuế”, nếu Cục Thuế không thực hiện giải trình, bổ sung hồ sơ trước ngày 22/9/2016 để Tổng cục Thuế thực hiện giám sát lại.

Công văn cũng nêu rõ, kể từ 22/9/2016 trở đi, Tổng cục Thuế không tiếp nhận hồ sơ giải trình, bổ sung và Cục Thuế tự chịu trách nhiệm về việc giải quyết hoàn thuế đối với người nộp thuế.

Việc hoàn thuế GTGT cho Formosa Hà Tĩnh thực hiện đúng quy định


Tại cuộc họp báo chuyên đề giới thiệu một số văn bản mới được tổ chức chiều ngày 31/8, bà Lê Thị Duyên Hải – Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Tổng cục Thuế khẳng định, việc hoàn thuế GTGT cho Formosa Hà Tĩnh được thực hiện đúng quy định của Luật thuế GTGT đối với doanh nghiệp mới thành lập, đang trong giai đoạn đầu tư.

Bà Lê Thị Duyên Hải - Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Tổng cục Thuế

Bà Lê Thị Duyên Hải – Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Tổng cục Thuế

Theo bà Lê Thị Duyên Hải, Formosa Hà Tĩnh là đơn vị bắt đầu hoạt động đầu tư tại Việt Nam từ năm 2009 và là dự án của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Theo quy định về hoàn thuế trong Luật Thuế GTGT cho dự án đầu tư thì các doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT đầu vào trên 300 triệu đồng hoặc một năm sẽ được hoàn thuế GTGT.

Từ năm 2009 đến nay, cơ quan Thuế đã tiếp nhận hồ sơ và thực hiện hoàn thuế cho Formosa Hà Tĩnh là 14.617 tỷ đồng; trong đó, có 10.601 tỷ đồng là hàng hoá, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu… do Formosa nhập khẩu đã nộp ngân sách Nhà nước thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Số hoàn thuế còn lại là thuế GTGT đầu vào của các nhà thầu và công ty trong nước đã nộp thuế.

Như vậy, việc hoàn thuế GTGT cho Formosa Hà Tĩnh được thực hiện đúng quy định của Luật thuế GTGT đối với doanh nghiệp mới thành lập, đang trong giai đoạn đầu tư.

Đến hết tháng 7/2016, cơ quan Thuế đã nhận được 13.962 hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT. Ngoài ra, còn 2.515 hồ sơ xin hoàn từ năm 2015 chuyển sang vẫn đang trong quá trình giải quyết. Trong 7 tháng, cơ quan Thuế đã ban hành 12.173 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền được hoàn 58 nghìn tỷ đồng; từ chối hoàn gần 12,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 14.2% tổng số tiền xin hoàn.

Theo tài chính điện tử

Nhiều giải pháp ngăn chặn vi phạm về hóa đơn tại địa bàn Hà Nội


Cục thuế TP Hà Nội cho biết đã phát hiện, chuyển cơ quan điều tra và phối hợp cung cấp thông tin điều tra những ổ nhóm lớn chuyên thành lập doanh nghiệp để bán hóa đơn trái phép.
kiem-tra-hoa-don-dien-tu

Từ cuối năm 2012, Cục Thuế TP Hà Nội đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin – Tổng Cục Thuế xây dựng ứng dụng “đối chiếu hoá đơn”, thực hiện việc phân tích, sàng lọc, kiểm tra chéo dữ liệu doanh nghiệp.

Nhờ đó, Cục Thuế đã phát hiện và thông tin cảnh báo đến hàng chục nghìn lượt doanh nghiệp với hàng trăm nghìn số hóa hơn được xác định là có dấu hiệu bất hợp pháp, với số tiền thuế GTGT là trên 400 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp được thông báo đã tự điều chỉnh và nộp trên 200 tỷ đồng tiền thuế GTGT vào NSNN.

Việc sử dụng công nghệ thông tin trong đối chiếu hóa đơn đã hỗ trợ cung cấp ứng dụng tra cứu hóa đơn của đơn vị bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh cho cán bộ thuế, cho các doanh nghiệp nhằm ngăn chặn hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hiệu quả nhất.

Để ngăn chặn gian lận về thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đã thành lập Tổ chống hành vi vi phạm hóa đơn nhằm nghiên cứu các hành vi vi phạm và giải pháp; tổ chức tập huấn triển khai nội dung kiểm soát hóa đơn có dấu hiệu vi phạm đến cán bộ chủ chốt trong khối thanh tra, kiểm tra thuế, xây dựng nguyên tắc, quy trình xử lý hóa đơn nhằm thống nhất cách xử lý các trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và quán triệt trong toàn ngành.

Để ngăn chặn gian lận về hoàn thuế GTGT, Cục Thuế chủ động đổi mới hình thức kiểm tra hoàn thuế theo hướng cơ quan Thuế sẽ xác minh hóa đơn mua vào đề nghị hoàn đến tận đơn vị bán đầu tiên trong chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp.

Cục thuế TP Hà Nội đang tích cực triển khai đề án thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính.

Đến tháng 06/2016, tổng số doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế là 123/171 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đã đăng ký phát hành hóa đơn 123/171, số doanh nghiệp đã lập hóa đơn điện tử là 81/171 doanh nghiệp, số hóa đơn điện tử đã lập và cấp mã xác thực của cơ quan thuế là 1.169.703 hóa đơn, tổng doanh thu hóa đơn đã được xác thực là 3.437,18 tỷ đồng, tổng số thuế đã xác thực là 263,5 tỷ đồng.

Để phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm hóa đơn nói riêng và các vi phạm về thuế nói chung, Cục thuế TP Hà Nội đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, cơ quan Công an… trong công tác chống thất thu; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế, đặc biệt là hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Đặc biệt, Cục thuế TP Hà Nội luôn tích cực triển khai công tác tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp hiểu, thực hiện các biện pháp tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo hạn chế những sai sót dẫn đến vi phạm pháp luật và thậm chí bị chiếm đoạt tiền mà không biết.

Cục Thuế cũng đã thực hiện chương trình “Thư trao đổi thông tin với NNT” tới các doanh nghiệp định kỳ hàng tháng qua email nhằm trao đổi thông tin về chính sách thuế, về nợ thuế, về tình hình sử dụng hóa đơn góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp, đặc biệt chống thất thu thuế cho NSNN, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Hướng dẫn giám sát hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng


Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 3124/TCT-KK về việc giám sát hồ sơ hoàn thuế (HSHT) giá trị gia tăng (GTGT) tại Tổng cục Thuế trước ngày Thông tư 99/2016/TT-BTC có hiệu lực (ngày 13/8/2016).
can-bo-nganh-thue

Theo đó, kể từ ngày ký công văn này đến trước ngày 13/8/2016 (ngày Thông tư số 99/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành), Cục thuế gửi hồ sơ hoàn thuế về Tổng cục Thuế để thực hiện giám sát đối với những hồ sơ sau:

Thứ nhất, hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và được hướng dẫn tại điểm a Khoản 14 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính; Hồ sơ hoàn thuế không thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

Thứ hai, hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau phải thực hiện kiểm tra sau hoàn trong thời hạn một năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế quy định Khoản 18 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và được hướng dẫn tại điểm b Khoản 14 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

Thứ ba, hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Cục Thuế sử dụng địa chỉ thư điện tử được tạo lập theo điểm 3 công văn số 4226/TCT-KK ngày 13/10/2015 của Tổng cục Thuế về việc giám sát hoàn thuế giá trị gia tăng, và gửi hồ sơ giám sát về Tổng cục Thuế theo điểm 3 công văn số 1030/TCT-KK ngày 15/3/2016 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện giám sát hoàn thuế GTGT theo công văn số 3357/BTC-TCT.

Kể từ ngày 13/8/2016, việc giám sát hồ sơ hoàn thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính.

(T.H)

Hoàn thuế GTGT: Ngành Thuế không ‘đẻ’ thêm thủ tục


Vừa qua, trên phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh ý kiến của một số doanh nghiệp (DN) cho rằng, cơ quan thuế đã đưa ra một số quy định gây khó khăn cho DN được hoàn thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, không có chuyện cơ quan thuế “đẻ” thêm thủ tục. Việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế hiện nay vẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
quyet-toan-thue-moi-nhat

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật

Theo phản ánh của DN, Công văn 792/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định: Trường hợp hóa đơn mua vào liên quan đến chi phí vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu để xuất khẩu được lập và ký sau ngày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan thì dừng khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng đối với toàn bộ lô hàng xuất khẩu. DN cho rằng, do quy định trên không rõ ràng nên cơ quan thuế cũng dừng hoàn thuế GTGT và yêu cầu DN xuất khẩu giải trình những hóa đơn cước tàu sau ngày thực xuất của hải quan. Điều này là không phù hợp với tình hình thực tế, vì “hàng ra tới cảng, hải quan phải kiểm hàng, thời gian kéo dài 1 – 3 ngày, thậm chí 1 tuần tùy theo số lượng hàng. Sau khi hải quan kiểm tra xong và niêm phong bấm chì, xe cẩu mới được đưa hàng xuống biển. Công ty vận chuyển cũng chỉ xuất hóa đơn tài chính sau khi tàu chạy”.

Về việc này, Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3 (d) Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính (hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ) và Điểm 9 Công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính, thì trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào có hợp đồng và hóa đơn lập và ký sau ngày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan thì dừng khấu trừ, hoàn thuế GTGT tương ứng đối với các hóa đơn mua vào này.

Trường hợp hóa đơn mua vào liên quan đến chi phí vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu để xuất khẩu được lập và ký sau ngày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan thì dừng khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng đối với toàn bộ lô hàng xuất khẩu.

Ngoài việc đưa ra quyết định dừng khấu trừ, cục thuế sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý, hoặc phải thực hiện thanh tra hoàn thuế để có căn cứ xử lý. Số thuế GTGT còn lại đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế thì cơ quan thuế xét hoàn thuế theo quy định. Căn cứ kết quả thanh tra, kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cục thuế tiếp tục xem xét quyết định hoàn thuế theo quy định.

Công văn 792 giải quyết 1 trường hợp cụ thể

Mặc dù căn cứ pháp lý ban hành công văn 792 là khá chặt chẽ, tuy nhiên, Tổng cục Thuế cho biết, việc ban hành công văn này là nhằm giải quyết vướng mắc của 1 DN cụ thể, đó là Công ty TNHH TM XNK Quang Hưng DAC (gọi tắt là Công ty Quang Hưng). Sau khi Tổng cục Thuế ban hành công văn này gửi Công ty Quang Hưng và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, đến nay Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thuế cho Công ty Quang Hưng số tiền là gần 698 triệu đồng tính đến kỳ hoàn thuế tháng 7/2015. Số tiền đề nghị hoàn kỳ tháng 7/2016 đang dừng hoàn hơn 983 triệu đồng do có hợp đồng, hoá đơn xuất sau ngày hàng hoá đã thực xuất khẩu, hiện đang chờ kết quả thanh tra để giải quyết hoàn thuế cùng với các kỳ hoàn thuế từ tháng 8/2015 đến nay.

Hiện Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 501/QĐ-CT ngày 23/3/2016 thanh tra hoàn thuế kỳ hoàn 2015 đối với Công ty Quang Hưng, đã công bố quyết định thanh tra ngày 1/4/2016. Tại thời điểm này, chưa kết thúc thanh tra nên chưa có kết quả báo cáo về Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế cho biết, việc tranh tra Công ty Quang Hưng không phải gây khó khăn cho DN, mà đảm bảo quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật, chống thất thu ngân sách nhà nước. Tổng cục Thuế khẳng định sẽ chỉ đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra, trên cơ sở đó, căn cứ để giải quyết hoàn thuế cho DN.

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, một chuyên gia trong ngành Thuế cho biết, cơ quan thuế phải kiểm tra rất chặt chẽ hồ sơ hoàn thuế của DN, vì bên cạnh những DN làm ăn nghiêm túc, thì cũng có những DN lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật để chiếm đoạt tiền hoàn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Trên thực tế, trong quá trình kiểm tra, cơ quan thuế đã phát hiện nhiều trường hợp lập hóa đơn khống, rút tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu của cư dân biên giới


Trả lời Công văn số 253/CT-TTHT ngày 11/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước hỏi về khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu của cư dân biên giới Campuchia, Tổng cục Thuế đã có công văn 1540/TCT-KK hướng dẫn vấn đề này.

THUE_-_Dieu_kien_khau_tru_thue_gia_tri_gia_tang_dau_vao_theo_quy_dinh_moi

Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ hướng dẫn tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Do đó, trường hợp Công ty TNHH MTV Thuận Vũ nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài (thông qua mua gom than cây từ gỗ tạp, lá buông khô của cư dân biên giới Campuchia, có giá trị dưới 20 triệu đồng đối với từng người bán và tập kết để làm thủ tục nhập khẩu một lần) không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì Công ty không đáp ứng được điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định đã nêu ở trên.

Kỷ cương, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2015


Sáng ngày 22/1/2015 Cục Thuế tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ IV và tổng kết công tác thuế năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015
thue-1

Tham dự Hội nghị có đồng chí: Doãn Văn Hưởng – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; đ/c Tạ Đình Bảng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban ngành trong tỉnh; Lãnh đạo các Vụ thuộc Tổng cục Thuế; Đại diện các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tập thể ban Lãnh đạo Cục Thuế và gần 200 các đồng chí lãnh đạo phòng, Chi cục thuế, công chức ngành thuế Lào Cai.

Năm 2014 là năm tình hình kinh tế trong cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm của của Đảng và chính quyền địa phương, sự phối hợp của các cấp các ngành và sự nỗ lực của tập thể CBCC Cục thuế, nhiệm vụ công tác thuế năm 2014 đã đạt được kết quả quan trọng, cụ thể:

Kết quả thu ngân sách năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt 2.924.803 triệu đồng, đạt 136% dự toán Trung ương giao, đạt 108% dự toán HĐND giao và bằng 116% so với cùng kỳ năm trước. Để đạt được kết quả trên trong năm Cục Thuế đã tập trung vào các giải pháp trọng tâm như:

– Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT: Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách thuế và quản lý thuế mới đến NNT, đặc biệt là những nội dung về cải cách TTHC, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho DN. Tổ chức nhiều “Tuần lễ lắng nghe cho NNT”, tổ chức tập huấn đối thoại cho NNT trên địa bàn, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền hỗ trợ.

– Chú trọng công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế GTGT: Thường xuyên kiểm tra đối chiếu giữa tình hình thực tế với hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế nhằm đôn đốc, theo dõi, quản lý thuế kịp thời. Thực hiện quy trình hiện đại hoá thu nộp ngân sách từ đó đã cải thiện nhiều trong công tác báo cáo số thu, nộp NSNN.

– Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN: triển khai quyết liệt các giải pháp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra do Tổng cục Thuế giao. Thường xuyên rà soát tình hình các doanh nghiệp để kiến nghị điều chỉnh bổ sung đối tượng được thanh tra, kiểm tra.

– Chú trọng công tác quản lý nợ thuế: Xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đơn vị, chỉ đạo các đơn vị tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

– Tăng cường cải cách thủ tục hành chính thuế: tập trung rà soát các thủ tục hành chính thuế thuế nhằm phát hiện những thủ tục trùng lắp, không cần thiết gây lãng phí, phiền hà cho người nộp thuế.

Bên cạnh kết quả nổi bật trên, vẫn còn nột số tồn tại như: Trong công tác thanh tra, kiểm tra: Việc triển khai còn chậm do thiếu nguồn nhân lực; Số người nộp thuế không hoạt động, không tồn tại tại địa chỉ đăng ký kinh doanh vẫn còn, số lượng người nộp thuế chỉ nộp thuế môn bài trong năm không phát sinh các khoản thuế khác phải nộp còn nhiều.

Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, đ/c Doãn Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã biểu dương và đánh giá cao kết quả các mặt công tác của ngành thuế năm 2014. Chủ tịch UBDN tỉnh chỉ đạo CBCC Cục Thuế cần tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT trong quá trình kê khai, nộp thuế, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Tập trung tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho NNT trên địa bàn; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng vào NSNN; Quan tâm tới công tác xây dựng lực lượng, đội ngũ cán bộ, đạo tạo nâng cao trình độ cho cán bô, giữ gìn phẩm chất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; Tăng cường áp dụng CNTT trong quá trình quản lý thuế.

Thay mặt lãnh đạo cùng toàn thể công chức, viên chức Cục Thuế, Đ/c Nguyễn Thị Kim Yên – Cục trưởng Cục thuế nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Toàn ngành thuế Lào Cai sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã được BTC, TCT, HĐND, UBND tỉnh giao cho.

Cũng Tại Hội nghị này, Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng những phần thưởng cao quý của Nhà nước như: Huân chương lao động hạng 3; bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Bằng khen của UBND tỉnh Lào Cai; Bằng khen của Bộ Tài chính,… cho tập thể, cá nhân thuộc Cục thuế Lào Cai.