Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Posts tagged 'cải cách hệ thống thuế'

Tag Archives: cải cách hệ thống thuế

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: 0915 412 332 - HOTLINE: 0932 780 176

Advertisements

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế


Tại Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Thuế lần thứ IV, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí đã thay mặt hơn 4 vạn cán bộ, công chức thuế đọc “Quyết tâm thư”.
chien luoc cai cach he thong thue

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành và những thành tích, kết quả đã đạt được trong thời gian qua, toàn thể công chức, viên chức, người lao động hệ thống thuế quyết tâm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu cùng ngành tài chính và cả nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, cơ quan thuế các cấp sẽ quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua, tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Thuế phấn đấu đưa cơ quan thuế Việt Nam vào top 4 nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á về mức độ thuận lợi về thuế. Để đạt mục tiêu này, Tổng cục Thuế tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Thứ nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước hàng năm cũng như của cả giai đoạn 2016-2020.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống chính sách thuế theo hướng khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện mức động viên hợp lý, phát triển nguồn thu; hiện đại, công khai, minh bạch, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP.

Thứ tư, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của đổi mới và hội nhập.

Thứ năm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng, giữ gìn và phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh.

Thứ sáu, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống, kịp thời tôn vinh người nộp thuế có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện chính sách pháp luật thuế, nghiêm khắc đối với những hành vi trốn thuế, vi phạm pháp luật thuế.

Advertisements

Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015


Trên cơ sở Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015, ngày 5/1/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-TCT về kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015, theo đó kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015 của ngành thuế sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như:
chỉ mục

Về thể chế chính sách thuế

Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế thuế theo hướng đơn giản, đồng bộ, minh bạch, phù hợp với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung hoàn thiện và trình Quốc hội ban hành Luật phí, lệ phí, trình các cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật phí, lệ phí; ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế tài nguyên, Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế, Thông tư hướng dẫn về thuế Tiêu thu đặc biệt, Hoàn thiện thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa và tích hợp cao.

Về quản lý thuế

Xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý thuế hiện đại, hiệu quả, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp thuế; Đổi mới và tăng cường năng lực công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ đối với người nộp thuế; Hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế trên cơ sở triển khai mở rộng dịch vụ điện tử, tạo thuận lợi và giảm thời gian của người nộp thuế; thí điểm nộp thuế và hoàn thuế thông qua tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế mở tại ngân hàng thương mại; triển khai thí điểm việc nộp thuế, hoàn thuế thông qua tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế mở tại ngân hàng thương mại; Tích cực cải cách công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế; và đẩy mạnh dự báo thu ngân sách nhà nước.

Việc triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015 sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 và Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020./.