Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Tin tức » Một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 19/NQ của Chính phủ

Một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 19/NQ của Chính phủ

Advertisements

Để thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế; Theo đó, Tổng cục Thuế phấn đấu trong hai năm 2015 – 2016 phải đạt được các mục tiêu sau:

nghi-quyet-so-19nq-cua-chinh-phu

Giảm số giờ nộp thuế từ 167 giờ/năm xuống còn 121,5; Thời gian kê khai nộp thuế còn không quá 121,5 giờ/năm; Tỷ lệ doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt trên 95%; Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%; Xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng chế độ và ít nhất 90% đúng thời gian quy định; Đảm bảo yêu cầu khiếu nại của người nộp thuế (NNT) được giải quyết đúng quy định và ít nhất 90% đúng thời gian theo quy định của pháp luật. Phấn đấu đạt mức bình quân ASEAN-4 về cải cách hành chính thuế đối với ba nhóm chỉ tiêu là: Kiểm tra trước hoàn thuế; Thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; Thời hạn và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế.

Để đạt được các mục tiêu trên, Tổng cục Thuế đã đề ra các giải pháp chủ yếu trong từng năm 2015 – 2016; Trong đó các giải pháp trọng tâm đã thực hiện được trong 3 tháng đầu năm 2015 bao gồm: Đã trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thuế GTGT, hóa đơn, thuế tài nguyên và quản lý thuế. Đồng thời tổ chức tập huấn cho các Cục Thuế địa phương tại 3 miền (Bắc – Trung – Nam). Qua đó đã giảm thêm được 10 giờ nộp thuế/năm cho NNT; Cùng với Hội nghị tập huấn Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Tổng cục Thuế đã tổ chức lấy ý kiến các Cục Thuế về dự thảo Thông tư thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 hướng dẫn một Luật sửa nhiều Luật nội dung về thuế TNDN, TNCN; Trong đó dự kiến có một số nội dung khi ban hành Thông tư sẽ tiếp tục giảm thêm 34 giờ/năm về thời gian kê khai, nộp thuế cho NNT như: Điều chỉnh sự khác biệt về quy định giữa doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế TNDN đối với dịch vụ; Sửa đổi quy định về hồ sơ, thủ tục đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn; hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên được tính vào chi phí được trừ theo hướng sử dụng chung hồ sơ của các cơ quan có liên quan; Bỏ quy định doanh nghiệp phải tự xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh và lưu tại doanh nghiệp; Sửa đổi hoặc bỏ bớt quy định khống chế phần chi phí vượt định mức như: chi phí về trang phục cho người lao động vượt quá 05 triệu đồng/năm; chi phụ cấp tàu xe nghỉ phép, công tác phí…

Tổng cục Thuế đã thành lập Ban Chỉ đạo và 7 Tổ soạn thảo quy trình nghiệp vụ để rà soát tổng thể các Quy trình, Quy chế về quản lý thuế và chuyên môn nghiệp vụ liên quan; Đồng thời công khai minh bạch Quy trình, Quy chế để NNT biết và theo dõi, giám sát. Kết quả đã rà soát đối với 70 Quy trình, Quy chế (60 Quy trình, Quy chế hiện có và 10 Quy trình, Quy chế đang xây dựng mới); Trong đó, có 30 Quy trình, Quy chế liên quan trực tiếp đến NNT. Sau khi rà soát, Tổng cục Thuế đang sửa đổi, bổ sung đối với 17 Quy trình, Quy chế. Tính đến ngày 3/4/2015 Tổng cục Thuế đã chuyển Vụ Pháp chế-Bộ Tài chính để thẩm định đối với 15 Quy trình, Quy chế; Thực hiện sơ kết, đánh giá về tình hình triển khai ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) tại 27/63 Cục Thuế và triển khai mới tại 36/63 Cục Thuế địa phương; Ban hành Quyết định phê duyệt mô tả vị trí công việc đối với 15 vị trí công tác tại cơ quan Thuế các cấp phục vụ việc xây dựng chế độ trách nhiệm đối công chức khi giải quyết thủ tục hành chính thuế (TTHC cho NNT.

Các giải pháp trọng tâm về cải cách TTHC thuế trong thời gian tới như sau:; Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, ban hành văn bản về việc cho phép chỉ định thầu trong việc đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, trong đó cần thực hiện ngay đối với cơ quan Thuế.

Đối với các giải pháp của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Đổi mới, nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công chức thuế về yêu cầu cần thiết, cấp bách của việc cải cách hành chính thuế, xây dựng chế độ trách nhiệm cụ thể đối với từng vị trí công tác, xây dựng thái độ phục vụ của công chức thuế. Thực hiện nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật của ngành, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan thuế. Yêu cầu các Cục Thuế nghiêm túc quán triệt đầy đủ, kịp thời tinh thần, nhiệm vụ cải cách TTHC để mỗi công chức, viên chức thuế phải hiểu và ý thức được nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế. Phát động phong trào thi đua để mỗi công chức thuế đều chấp hành tốt quy trình, thủ tục, giảm phiền hà cho NNT và đề xuất sáng kiến, cải tiến để đơn giản hoá Quy trình, cắt giảm thủ tục phục vụ công tác sửa đổi chính sách và quy trình nghiệp vụ thuế; Các Vụ/đơn vị, các Cục Thuế thực hiện rà soát giảm tối thiểu 10% số TTHC thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số TTHC thuế theo hướng: Giảm số chứng từ trong hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế; Sửa đổi, bổ sung 100% Quy trình liên quan đến kê khai, nộp thuế của NNT theo nội dung cải cách TTHC, ứng dụng CNTT; Triển khai các công việc đảm bảo số doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 95%, nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 90%; Trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về chế độ quản lý rủi ro đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra về thuế và ban hành Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp; Thực hiện ứng dụng CNTT ở cấp độ 4 (tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế qua mạng và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử qua mạng) tối thiểu đạt 60% số tờ khai và số tiền hoàn thuế và đạt 95%. Xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu tập trung thống nhất toàn quốc về các hồ sơ hoàn thuế, thực hiện công tác giám sát tập trung đối với toàn hệ thống; Thực hiện công khai thông tin về thủ tục hành chính thuế và quy trình giải quyết TTHC thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế và trên Trang thông tin điện tử cơ quan thuế; xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cho người nộp thuế. Tập trung thống nhất trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin cấp độ 4; Hướng dẫn chi tiết đối với NNT về các Quy trình, thủ tục khi thực hiện các nghĩa vụ với NSNN, thực hiện theo nhóm vấn đề tương ứng với từng nội dung cụ thể. Trên cở đó công khai tại trụ sở cơ quan Thuế; Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xây dựng cơ chế phối hợp, thu thập thông tin quản lý nhà nước nhằm phục vụ cho quản lý thuế. Xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế tập trung thống nhất toàn quốc; Trên cơ sở đó thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế dựa trên đánh giá rủi ro, qua đó phòng ngừa các hành vi gian lận, trốn thuế, chống thất thu, chống gian lận về khấu trừ, hoàn thuế GTGT; Bộ Tài chính ban hành quy định hướng dẫn thực hiện việc tổ chức tư vấn để tư vấn cho cơ quan thuế khi thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại của NNT; Thường xuyên rà soát các vấn đề khó khăn trong cơ chế, chính sách để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung; Nghiên cứu, triển khai thực hiện thí điểm kê khai điện tử, nộp điện tử đối với: Lệ phí trước bạ khi đăng ký ôtô, xe máy, nhà đất…; đối với hoạt động cho thuê nhà; Thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản; Xây dựng chế độ trách nhiệm công vụ đối với công chức thuế trong việc thực hiện các TTHC thuế đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung những quy định đối với hoạt động của các tổ chức hành nghề đại lý thuế nhằm phát triển hệ thống đại lý thuế ở Việt Nam, giúp doanh nghiệp thực hiện các TTHC thuế thông qua các đại lý thuế; Chỉ đạo và tổ chức công tác kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của cán bộ thuế với NNT; Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo cán bộ làm việc tại các chức năng quản lý thuế cơ bản như tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thanh tra, kiểm tra thuế, quản lý nợ, kê khai; Triển khai quyết liệt Chương trình hành động của Tổng cục về đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành, đồng hành cùng doanh nghiệp…

Trên đây là một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của ngành Thuế để thực hiện thành công Nghị quyết số 19/NQ của chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế trong giai đoạn 2015 – 2016./.

Advertisements

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: (08) 62 650 641 - HOTLINE: 0915 412 332 - 0932 780 176

Liên hệ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

Liên Hệ: Số 19, Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
Tổng đài : (08)62 560 641
– Hotline: 0915 412 332 – 0932 780 176

Thẻ

bảng kê hóa đơn chi cục thuế chu ky so chính sách thuế chứng thư số chứng thực chữ ký số chữ ký số chữ ký số fpt cuc thue quang nam cài đặt java các bước nạp thuế điện tử cơ chế một cửa cơ chế một cửa quốc gia cơ quan thuế Cục Thuế Cục Thuế Hà Nội Cục thuế Thành phố Hà Nội Cục Thuế TP. Hà Nội cục thuế tphcm Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp nợ thuế dịch vụ chứng thực chữ ký số dịch vụ làm thủ tục về thuế dịch vụ nộp thuế điện tử dịch vụ thuế điện tử gia hạn nộp thuế giao dich dien tu hoàn thuế GTGT Hoàn thuế TNCN hoàn thuế điện tử huong dan nop thue dien tu huong dan su dung chu ky so hóa đơn điện tử hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế hải quan hải quan điện tử hệ thống tms hồ sơ hoàn thuế iHTKK ke khai thue khai nộp thuế khai nộp thuế điện tử khai thuế khai thuế qua mạng khai thuế điện tử kê khai thuế qua mạng Luật số 71/2014/QH13 Luật sửa đổi mã số thuế mẫu 06/GTGT Nghị quyết 19/NQ-CP Nghị quyết số 19/NQ-CP Người nộp thuế nộp thuế nộp thuế GTGT nộp thuế điện tử nợ thuế quyết toán thuế quyết toán thuế 2015 quyết toán thuế TNCN quản lý thuế thue tai nguyen thuế giá trị gia tăng Thuế GTGT thuế TNCN thông tư 119 Thông tư số 26/2015/TT-BTC Thông tư số 119/2014/TT-BTC thủ tục về thuế triển khai nộp thuế điện tử tổng cục hải quan tổng cục thuế đăng ký nộp thuế điện tử đăng ký thuế đại lý thuế
%d bloggers like this: